HOME :: 공지사항

묵방종중 배향위 吳進 公(1385-1450년).묵방문중 배향위 吳變(1425-1490년) 公의 후손으로 족보에 입적

  • 최고관리자
  • 19-05-16 02:07
  • 22,461
                                          1.신미보에 편입시 *** 을 주고 족보에 편입하였다는 경북**지역 금곡파 파조 吳明位 후손


                                          2.한국의 성씨에서 사라진 장기오씨  吳淨水 후손들이 기유보 발간시 해주오씨 후손으로 족보입적